Privacy and Cookie Policy

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (ตัวอย่าง)

กรุณาอ่านข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์นี้อย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดต่าง ๆ แล้ว และหากท่านไม่ยินยอมให้ข้อกำหนดนี้ผูกพันตัวท่าน กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้ โดยทางท็อปส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง จำกัด ปรับปรุง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเมื่อใดก็ได้ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นจะผูกพันตัวท่าน ท่านจะต้องตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวเมื่อใช้เว็บไซต์ และเมื่อท่านใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจจะมีขึ้นแล้ว

แม้ว่าทางเราจะได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการยืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ท็อปส์) ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องเหมาะสม แต่ท่านจะต้องไม่ด่วนสรุปว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์เป็นข้อมูลล่าสุดที่มีการปรับปรุงแล้ว หรือด่วนสรุปว่าเว็บไซต์นี้มีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับท็อปส์ นอกจากนี้ หากท่านตัดสินใจที่จะลงทุนโดยการทำข้อตกลงในเชิงพาณิชย์ใด ๆ กับทางท็อปส์ เราแนะนำให้ท่านศึกษาข้อมูลจากทุกแหล่งอย่างละเอียดเสียก่อน

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ข้อมูลทุกอย่างบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองในรูปแบบของงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เป็นของท็อปส์ และ/หรือบริษัทลูกและแบรนด์ที่เกี่ยวข้อง หรือคู่สัญญาอื่น ๆ ที่อนุญาตให้ท็อปส์ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาได้เสมือนเป็นเจ้าของ โดยท็อปส์ขอสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินใด ๆ และ/หรือในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่จะไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ใช้ได้ในเว็บไซต์นี้

การใช้เพื่อส่วนตัว

ท่านยอมรับว่าท่านจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ของบัญชีผู้ใช้ (account) ของท่านให้กับบุคคลภายนอก ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับของบัญชีผู้ใช้ของท่านรวมถึงกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนหรือผ่านทางบัญชีผู้ใช้ของท่าน ท็อปส์จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
ท่านตกลงและให้คำมั่นที่จะไม่ปลอมเป็นบุคคลอื่น หรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

การใช้ส่วนบุคคล

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้จะใช้เพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคลเท่านั้น ท่านสัญญาว่าจะไม่นำไปเผยแพร่ ส่งต่อ ดัดแปลง หรือทำซ้ำ หรือใช้เนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์และที่อยู่ในระบบการทำงานของเว็บไซต์เพื่อการใด ๆ และท่านจะต้องไม่คัดลอก เผยแพร่ หรือนำไปแสดงซึ่งข้อมูลใด ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้กับบุคคลภายนอก ท่านจะต้องไม่ติดต่อหรือเชื่อมต่อหรือทำซ้ำ/ลอกเลียน (mirror) ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ทั้งสิ้น พึงระลึกว่าทางท็อปส์ไม่อนุญาตให้ท่านใช้ ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากท็อปส์ หากมีการละเมิดสิทธิต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม และท่านยอมรับที่จะชดใช้ ต่อสู้ในคดีความ และป้องกันท็อปจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านยอมรับว่าการใช้เนื้อหาและข้อความหรือรูปลักษณะที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจทำให้เกิดผลร้ายอย่างที่สุด และในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท็อปส์ ท็อปส์มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยและค่าสินไหมทดแทนในทางกฎหมายที่เป็นธรรมในฐานะเจ้าของ รวมถึงสิทธิในการจำกัดห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนนั้นต่อไป

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ท็อปส์อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ใช้ลงสมัครไว้กับเว็บไซต์ให้กับบุคคลภายนอกโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้า ท็อปส์อาจติดต่อหาท่านโดยทางจดหมาย โทรสาร โทรศัพท์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (e-mail) เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด นอกจากนี้ เพื่อเป็นมอบเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับท่านเพิ่มเติม ท้อปส์จะได้เสนอโอกาสให้ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งหลาย

ท็อปส์อาจจะต้องส่งข้อมูลของลูกค้าหรือข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อเมื่อมีคำสั่งทางรัฐบาลหรือเมื่อมีการดำเนินการทางกฎหมาย หรือเมื่อมีคำสั่งจากหน่วยงานที่มีอำนาจหรือศาล โดยไม่ต้องขอความยินยอมล่วงหน้า

ข้อเสนอแนะและผลตอบรับ

ท่านยอมรับว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และจะรับผิดชอบในเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่ท่านส่งมายังเว็บไซต์ ท่านจะต้องไม่ส่งมาซึ่งข้อมูลใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือข้อมูลอันมีลักษณะลามกอนาจาร ท่านยอมรับอีกด้วยว่าท่านจะไม่ส่งสิ่งใด ๆ ในเว็บไซต์มายังท็อปส์ อันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลลับ หรือข้อมูลที่มีเจ้าของ เรายินดีที่ท่านให้ความสนใจกับท็อปส์ แต่เราไม่ประสงค์ และไม่สามารถยอมรับความคิดหรือข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับการออกแบบ เทคโนโลยีในการผลิต หรือคำชี้แนะอื่นใดที่ท่านอาจมีอยู่หรือได้ทำการพัฒนาขึ้นมาซึ่งท่านเป็นเจ้าของหรือเป็นทรัพย์สินของท่าน ดังนั้น หากท่านส่งข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ มายังเว็บไซต์นี้หรือมายังส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เรามีสิทธิในการใช้ข้อมูล และ/หรือเนื้อหาเหล่านี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ นำออกแสดง แปล สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง และเผยแพร่โดยไม่มีข้อจำกัด ไม่ว่าโดยช่องทางหรือจะใช้วิธีการใด ๆ ในการเผยแพร่หรือนำออกแสดงซึ่งงานที่เป็นปัจจุบันหรือที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตก็ตาม นอกจากนี้ ท่านรับรองว่าท่านได้สละแล้วซึ่งสิทธิสงวนใด ๆ (ธรรมสิทธิ) ในตัวของข้อมูล/เนื้อหาที่ท่านส่งมา

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

การใช้เว็บไซต์นี้และการส่งข้อความใด ๆ หรือข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้หมายความว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้รวมถึงประกาศเพื่อปกป้องข้อมูล

การสละสิทธิ์และการยกเว้นความเสียหายต่อเนื้อหา

ท็อปส์จะไม่รับผิดต่อท่านและต่อบุคคลภายนอกหากเกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าขึ้นกับเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ หรือต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เนื้อหาเหล่านั้น และภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท็อปส์จะไม่รับผิดในค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมทั้งค่าเสียหายข้างเคียงใด ๆ ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ อันเป็นผลจากการใช้เนื้อหาและระบบของเว็บไซต์ แม้ว่าท็อปส์จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของคามเสียหายก็ตาม ทั้งนี้ ท็อปส์อาจจะต้องรับผิดในค่าเสียหายอันเกิดจากการแสดงหรือนำเสนอข้อมูลโดยทุจริตโดยตัวท็อปส์เอง ในกรณีที่เกิดกรณีเสียชีวิตหรือมีผู้ใดได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากความประมาทของท็อปส์ ท็อปส์จะใช้ความชำนาญและความระมัดระวังอย่างวิญญูชนในการตระเตรียมเว็บไซต์ แต่จะไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำของเว็บไซต์ ไม่รับประกันการเข้าถึงเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้และตลอดเวลา ไม่รับประกันความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ไม่รับรองว่าระบบการทำงานของเว็บไซต์จะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด ท็อปส์ไม่รับรองว่าข้อบกพร่องเช่นว่านั้นจะได้รับการการแก้ไข แม้ว่าจะได้รับรู้ถึงข้อบกพร่องเช่นว่านั้นก็ตาม

เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ท็อปส์จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อการผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระหนี้ล่าช้าอันมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามปกติธรรมดา (เหตุสุดวิสัย) หรือปรากฎการณ์ธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงการกระทำใด ๆ เหตุการณ์ การไม่เกิดเหตุการณ์ หรืออุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยปกติธรรมดา และรวมถึงเหตุการณ์เฉพาะ (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้) ดังต่อไปนี้
- ภาวะปั่นป่วนวุ่นวาย จลาจล การบุกรุก การโจมตีของผู้ก่อการร้าย หรือการขู่ว่าจะมีการก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่) หรือการขู่หรือการตระเตรียมทำสงคราม
- ภาวะที่ไม่สามารถใช้เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมสาธารณะหรือส่วนตัว
- การนัดหยุดงาน การปิดงาน หรือการปฏิบัติเชิงบังคับอื่นใดในทางอุตสาหกรรม
- วาตภัย ระเบิด อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติอื่นใด
- ภาวะที่ไม่สามารถใช้ทางรถไฟ เรือขนส่ง อากาศยาน การขนส่งทางรถยนต์ หรือการขนส่งสาธารณะหรือส่วนตัวอื่น ๆ
- ภาวะเมื่ออยู่ในระหว่างเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ
หากถือว่าการชำระหนี้ของเราได้เลื่อนออกไปในช่วงที่เหตุสุดวิสัยยังคงมีอยู่ เราจะขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้เท่ากับช่วงเวลานั้น หากเราไม่สามารถหาวิธีในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในสิ่งที่เกิดขึ้น

ราคาและการชำระเงิน

การชำระเงินตามคำสั่งซื้อทุกอันต้องกระทำโดยบัตรเครดิต การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเมื่อมีการส่งมอบ และการชำระด้วยเงินสดเมื่อมีการส่งมอบ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการส่งมอบ ท็อปส์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง จำกัด ดัดแปลง หรือยกเลิกวิธีการชำระเงินใด ๆ โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวในขณะที่มีการใช้งาน

ราคาที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ ณ เวลาที่มีการสั่งซื้อเป็นเพียงราคาแนะนำ (guide price) ราคาของสินค้าที่จะเรียกเก็บจากท่านจะเป็นราคาที่แท้จริงที่แสดงไว้ในร้านค้า ณ วันที่ท่านได้ยืนยันคำสั่งซื้อ ซึ่งรวมถึงคำเสนอเพื่อการส่งเสริมการขาย ถ้าหากมี ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเช็คเอาท์ (check out) ถือว่าท่านยอมรับว่าราคาของสินค้านั้นอาจขึ้นหรือลงได้ในระหว่างวันที่มีการยืนยันคำสั่งซื้อและวันที่มีการส่งมอบ

การชำระราคาจะรวมค่าใช้จ่ายของสินค้าทุกชิ้นที่มีการสั่งซื้อและสินค้าทดแทนในราคาที่มีการซื้อขายในร้าน ณ วันนั้น และรวมค่าขนส่งและค่าบริการ

พื้นที่จัดส่ง

ณ ปัจจุบัน ท็อปส์จัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย ยกเว้นในบางพื้นที่ ท่านสามารถติดต่อเรา หรือไปยัง "สถานที่จัดส่ง" เพื่อตรวจสอบพื้นที่การจัดส่งของเรา ท็อปส์จะยอมรับและดำเนินการกับกับสั่งซื้อเฉพาะที่อยู่ในขอบเขตของพื้นที่จัดส่งเท่านั้น อย่างไรก็ดี หากท่านมีคำสั่งซื้อในปริมาณมากที่ไม่อยู่ในขอบเขตพื้นที่บริการ กรุณาติดต่อเราโดยตรงเพื่อสอบถาม
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เว็บไซต์นี้ หรือเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดก็ตาม กรณาติดต่อเรา หรืออีเมลมาที่ cusserv@tops.co.th

คำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อของท่านจะถือว่าเป็นคำสั่งซื้อเพื่อซื้อสินค้าที่ท่านได้เลือกไว้ในคำสั่งซื้อภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ คำสั่งซื้อทุกอันจะต้องอยู่ภายใต้การยอมรับของท็อปส์ กระบวนการชำระราคาของแต่ละคำสั่งซื้อจะไม่ถือเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อโดยท็อปส์ ทั้งนี้ ถ้าหากมีการปฏิเสธคำสั่งซื้อของสินค้าใด ๆ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อโดย ท็อปส์ ท็อปส์จะดำเนินการส่งคืนสินค้าหรือคืนเงินภายใต้นโยบายว่าด้วยการคืนเงินที่ใช้บังคับอยู่ ณ เวลานั้น

คำสั่งซื้อของท่านจะได้รับการตรวจสอบว่ามีสินค้าในคลังสินค้าหรือไม่ และในกรณีไม่มีสินค้าเหลือในคลังสินค้า หรือสินค้าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ หรือไม่สามารถหาสินค้ามาได้ด้วยเหตุประการอื่น ๆ ท็อปส์สงวนสิทธิในการยกเลิก แก้ไข หรือปฏิเสธคำสั่งซื้อของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเมื่อใดก็ได้ และโดยปราศจากความรับผิดหรือค่าชดเชยใด ๆ

เว็บไซต์นี้เป็นการให้บริการแก่บุคคลธรรมดาและเพื่อการใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อของท่านหากเป็นการซื้อเหมา หรือสั่งซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ ไม่ใช่เป็นการสั่งซื้อเพื่อใช้ในครัวเรือน
ท่านสามารถสั่งซื้อได้สูงสุด 24 ชิ้นต่อสินค้าแต่ละรายการ อย่างไรก็ดีการสั่งซื้อสินค้าปริมาณมากซึ่งเป็นสินค้าที่มีรายการส่งเสริมการขายหรือสินค้ายกลังจะมีข้อจำกัดการซื้อที่แตกต่างออกไปตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนชิ้นของสินค้า หรือขอเปลี่ยนแปลงวิธีจัดส่ง หรือขอยกเลิกออเดอร์ตามที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้านั้น ๆ จะมีเพียงพอจำหน่ายให้กับลูกค้าจำนวนมากที่สุดโดยทั่วกัน เราอาจจำกัด และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านหากเราพบพฤติการณ์ที่น่าสงสัย โดยดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีส่งถึงบ้านจะต้องกระทำภายใน 24 ชั่วโมงก่อนมีการจัดส่ง
การยกเลิกคำสั่งซื้อแบบ Click & Collect จะต้องกระทำภายใน 48 ชั่วโมงก่อนมีการจัดส่ง

การคืนสินค้า

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความพึงพอใจในตัวสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไป และเราทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าสินค้าที่ถูกส่งจากศูนย์จัดส่งนั้นถูกต้องและได้รับการบรรจุหีบห่ออย่างสมบุรณ์ เมื่อท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว ท่านจะต้องทำการตรวจสอบโดยทันทีพร้อมใบเสร็จรับเงิน หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรณาแจ้งเราทันที และฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าความยุ่งยากที่เกิดขึ้นของท่านจะได้รับการแก้ไขโดยทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อท่านน้อยที่สุด แต่หากท่านเปลี่ยนใจ ท่านสามารถคืนสินค้าที่ยังไม่มีการเปิดหีบห่อและที่ยังอยู่ในสภาพเดิมและอยู่ในสภาพยังไม่ได้ใช้งานได้ ท็อปส์จะยอมรับคืนเฉพาะสินค้าที่ยังอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่จัดส่งเท่านั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าที่ร้าน Central Food Retail ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า หรือสินค้ามีคุณภาพไม่ตรงกับที่โฆษณา กรุณานำสินค้าพร้อมกับใบเสร็จรับเงินมาที่เคาเตอร์บริการลูกค้าภายใน 7 วันนับแต่วันที่ซื้อสินค้า

กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ

เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากท่านได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ เนื่องจากอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ในบางครั้ง เมื่อท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ กรุณาตรวจสอบสินค้าที่พนักงานของเราจัดส่งมาให้ท่านพร้อมกับตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้อจากเอกสารและใบเสร็จรับเงิน หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งให้พนักงานของเราทราบทันที ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขโดยท่านจะได้รับความไม่สะดวกน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

กรณีไม่ได้รับสินค้า

เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งในกรณีไม่ได้รับสินค้า ขอให้ท่านมั่นใจว่าเราจะดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการคืนเงินหรือจัดส่งสินค้าให้ท่านอีกครั้ง อย่างไรก็ดีต้องเป็นไปตามกฎระเบียบบางอย่าง ในกรณีที่ท่านต้องการได้รับเงินคืนหรือสินค้าทดแทน ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่ท่านได้รับอีเมลยืนยันว่าสินค้าได้รับการจัดส่งแล้ว ว่าท่านยังไม่ได้รับสินค้า

กรณีไม่ได้ไปรับสินค้าตามที่สั่งไว้ใน Click & Collect

ถ้ามีการจัดส่งสินค้าไปยังศูนย์บริการแล้วไม่มีผู้มารับภายในเวลาที่ระบุไว้ ให้ถือว่าคำสั่งซื้อเป็นอันยกเลิก และสินค้าจะถูกนำกลับไปยังศูนย์กระจายสินค้า ท็อปส์จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ลูกค้าจะต้องประสบจากการไม่ได้ไปรับสินค้าตามที่ตกลงไว้

การจัดส่งสินค้าถึงบ้าน

พนักงานของเราจะโทรศัพท์และ SMS เพื่อแจ้งให้ท่านทราบก่อนเวลาจัดส่ง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พนักงานของเราไม่สามารถติดต่อผู้รับสินค้า และ/หรือผู้ที่ทำคำสั่งซื้อ พนักงานจะไม่ออกจากศูนย์กระจายสินค้าและทำการจัดส่ง ดังนั้น โปรดแน่ใจว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ขณะทำการเช็คเอาท์นั้นเป็นเบอร์ที่ถูกต้อง โปรดรับทราบว่าท่านไม่จำต้องให้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันกับเบอร์ที่เป็น phone pin ของ The One Card เพื่อใช้ในการรับสินค้าแต่อย่างใด

Copyright © 2019 Wocande co., Ltd. All rights reserved.